Miễn thị thực Chile cho công dân Việt Nam

Cục Lãnh Sự (Bộ Ngoại Giao Việt Nam) thông báo Chile miễn thị thực Chile cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông kể từ ngày 11/08/2017.

Miễn thị thực Chile cho công dân Việt Nam

Đảo Phục Sinh một trong những địa điểm du lịch huyền bí của Chile

Theo Trang Cổng Thông Tin Điện Tử Về Công Tác Lãnh Sự của Bộ Ngoại Giao, Hiệp định miễn thị thực Chile cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông với Chính phủ Chi-lê chi tiết như sau:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về  miễn thị thực Chi-lê cho công dân Việt Nam hộ chiếu phổ thông (ký ngày 17/10/2016) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11/8/2017. Nội dung chính của Hiệp định như sau:

– Công dân hai Bên, mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng được miễn thị thực Chi lê khi nhập cảnh qua các cửa khẩu dành cho khách quốc tế và lưu trú trên lãnh thổ Bên kia, trong thời hạn không quá chính mươi (90) ngày kể từ ngày nhập cảnh, với điều kiện việc nhập cảnh đó không nhằm mục đích hoạt động có thu nhập;

– Công dân hai Bên, mang hộ chiếu phổ thông nêu trên, có ý định lưu trú nhiều hơn chính mươi (90) ngày phải xin phép Cơ quan có thẩm quyền của Nước nhận, phù hợp với luật và quy định nội luật của nước đó.

>>> Xem thêm: Ấn Độ nới lỏng cấp thị thực cho du khách Việt