Hướng dẫn trình tự, thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm thẻ APEC tại TPHCM xin hướng dẫn trình tự, thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo quy định tại Quyết định số 05/2014/QD-UBND ngày 17/01/2014 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh

the-di-lai-cua-doanh-nhan-apec-1

Thẻ đi lại của doanh nhân APEC – Thẻ APEC

A.ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP THẺ APEC

1.Doanh Nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã và Luật đầu tư tại Việt Nam có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo và ký kết hợp đồng với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC đã tham gia chương trình thẻ ABTC gồm:

 • Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty cổ phần. Chủ tịch, phó chủ tịch hoặc Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn. Chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân.
 • Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc hoặc Giám đốc, phó Giám Đốc.
 • Kế toán trưởng.
 • Giám đốc hoặc Trưởng phòng phụ trách các bộ phận chuyên môn.
 • Phó Giám Đốc hoặc Phó trưởng phòng phụ trách các bộ phận chuyên môn (chỉ áp dụng đối với các doanh nhân làm việc trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà Nước làm chủ sở hữu).
 • Ngưới đứng đầu chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp (Giám Đốc).
 • Chủ nhiệm hợp tác xã và Chủ tịch ban quản trị hợp tác xã.

2.Công chức, Viên chức là người đứng đầu, cấp phó của người đứng dầu các Sở, ban, ngành trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân thành phố có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC

B.ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ABTC

1.Đối với doanh nhân của các doanh nghiệp:

 1. Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 3 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.
 2. Đang làm việc tại các doanh nghiệp được quy định tại Điều 2 cảu Quy chế này có hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia thẻ ABTC.
 3. Làm việc tại các doanh nghiệp được thể hiện bằng hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm chức vụ và tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
 4. Là người từ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự.
 5. Là chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc làm việc theo hợp đồng lao động (có hợp đồng lao động, đã giao kết không xác định thời hạn) có thời gian làm việc tại doanh nghiệp trước khi đề nghị cấp thẻ APEC tối thiểu là 12 tháng.
 6. Có nhu cấu thường xuyên với các chuyến đi ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên ABTC đã ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC.
 7. Làm việc trong doanh nghiệp có doanh thu sản xuất kinh doanh tối thiểu 10 tỉ Việt Nam đồng hoặc có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tối thiểu tương đương 10 tỉ Việt Nam đồng trong năm gần nhất.

2.Đối với công chức, viên chức Nhà nước:

 1. Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 3 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.
 2. Có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC theo quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài của Ủy Ban Nhân Dân thành phố.

C.CÁC NỀN KINH TẾ THÀNH VIÊN THAM GIA ABTC

Các nền kinh tế thành viên tham gia ABTC bao gồm: Australia, Chile, Trung Quốc, Brunei, Hong Kong, Đài Loan, Peru, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Mexico.

D.TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP

 1. Báo cáo định kỳ hằng năm tình hình sử dụng thẻ ABTC của những người được cấp thẻ ABTC thuộc đơn vị mình gồm các nội dung theo mẫu ban hành kèo theo Quy chế này và gửi về các cơ quan được nêu tại Điều 4 quy chế. Thời gian báo cáo chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm kế tiếp. (Mẫu E)
 2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong báo cáo và chấp hành đúng pháp luật Nhà nước Việt Nam, cũng như các quy định cảu các nước và vùng lãnh thổ thành viên ABTC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC.
 3. Chấp hành tốt phát luật về doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, thuế, hải quan, lao động và bảo hiểm xã hội cũng như quy định về sử dụng thẻ ABTC.
 4. Trường hợp người được cấp thẻ đã chuyển công tác, thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ việc, đơn vị phải có trách nhiệm thu hồi thẻ và nộp lại thẻ cho Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh – Bộ Công An và thông báo cho các cơ quan được nêu trại điều 4 để báo cáo Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố.
 5. Trường hợp người được cấp thẻ làm mất thẻ, đơn vị phải có trách nhiệm thông báo cho Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh – Bộ Công An theo quy định tại Điều 4 quy chế ban hành kèo theo Quyết định số 45/2006/QD-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC và thông báo cho các cơ quan được nêu tại Điều 4 để báo cáo Ủy Ban Nhân Dân thành phố.

Tài liệu tham khảo: Quyết định số 05/2014/QD-UBND ngày 17/10/2014 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 45/2006/QD-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC; Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18 thang 9 năm 2006 của Bộ Công An hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và Quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo quyết định só 145/2006/QD-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ; Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30 tháng 1 năm 2013 của Bộ Công An về sửa đổi, bổ sung mội số điều của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công An hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công An hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và Quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Về hồ sơ đề nghị cấp thẻ ABTC sau khi Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố cho phép doanh nghân của doanh nghiệp sử dụng thẻ ABTC nộp tại Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh – Bộ Công An, quý doanh nghiệp có thể tham khảo tại Khoản 1, Mục II, Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công An hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo quyết định số 45/2006/QD-TTg ngày 28 trhangs 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Khoản 2, điều 2 Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30 tháng 1 năm 2013 của Bộ Công An về về sửa đổi, bổ sung mội số điều của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công An hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công An hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và Quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Khi được cấp thẻ APEC, doanh nhân có thể sử dụng thẻ APEC để nhập cảnh vào các khối thành viên ABTC, xem hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng thẻ APEC nhập cảnh vào Úc (Australia).

Xin cảm ơn!

Nguồn: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HỒ CHÍ MINH